How to say digital perm in Chinese

Learn the most important words in Chinese

Hello!

你好!
nǐ hǎo!

Good day!

你好!
nǐ hǎo!

Bye!

再见!
zài jiàn!

Goodbye!

再见!
zài jiàn!

Yes


shì

No

不是
bù shì

Thanks!

谢谢!
xiè xiè!

Please, you're welcome.

不用 谢!
bù yòng xiè!

Bottom up!

干杯!
gān bēi!

Sorry ...

对不起, 。。。
duì bù qǐ, ...