Bytomic Gum Shield Tying Instructions

Tire Premium Seal - User Manual - WABCO

TirePremiumSeal

Usermanual


ssssssssssssssssssssssssssss

dddddddddddddddddddddddddd


Table of content

Tire

Premium

Seal

ar - Arabian - 3rd

bg - Bulgarian - 7

cs - Czech - esky 11

da - Danish - Dansk 15

de - German - German 19

el - Greek - 23

en - English - English 27

es - Spanish - Español 31

et - Estonian - Eesti 35

fi - Finnish - Suomi 39

fr - French - Français 43

he - Hebrew - 47

hr - Croatia - Hrvatski 51

hu - Hungarian - Magyar 55

it - Italy - Italiano 59

yes - Japanese - 63

ko - Korean - 67

lt - Lithuanian - Lietuviškai 71

lv - Latvian, Lettish - Latviski 75

nl - Dutch - Nederlands 79

no - Norwegian - Norsk 83

pl - Polish - Polski 87

pt - Portuguese (Brazil) - Português 91

ro - Romanian - Român 95

ru - Russian - 99

sk - Slovak - Slovensky 103

sl - Slovenian - Slovenšcina 107

sv - Swedish - Svenska 111

tr - Turkish - Türkçe 115

zh - Chinese - 119

Safety Data Sheet for PremiumSeal Repair (English) 123

All rights reserved This publication is not subject to any update service.

Edition 2 (Version 1) / 05.2008 You will find the new version in INFORM under

815 980 148 3 (multilingual) www.wabco-auto.com

1


2

Tire

Premium

Seal


14 1000 . .

.

. 40-

.

.

.

.

.


. –

.

. –


.


.( )

. –

. 2

. –

: WABCO IVTM

.

.

:

. T

.

.

. 9

3

Tire

Premium

Seal

.

.

.

.

.

.


.


( )

.

.

/

ar

1

1.1

.

/

80

.

10

.

.
2

3


ar

4

Tire

Premium

Seal

.

.

.

.

4.2

.

:

. –

..


. .

:>


.

! >

!


.

. –


. .

( )


.

. –


.

.

. –


.

.

.

.

.

4

4.1

.

: /

( )

.

. –


.


.

.

>

!

.

. –


. .

.


)


. (


.( 9 )

.

Super singles

.

.

.

.

.

.

.

.

1

2

3

. 10

)


5 --

(

.

)


.

Super singles


..


40-:

/ /

9

8

.

: approx. 3.5 kg

° 80+

80:

/

50

TirePremium

Seal

/

.

.

TirePremiumSeal for Commercial

Vehicles

Refill Kit & Valve Extractors

Refill / SuperSingle Upgrade

6

899 900 001 0

899 900 101 0

899 900 101 2

Tire

Premium

Seal

.


TirePremiumSeal

.

ar


" /

80 "

.

"IVTM"


.

. –

>.

<>

(

/

80 )

.


"IVTM"

(

. "IVTM").


.

.

14 1000 –

.


.


.(

)

. 8

.

.

5

5


ar

6

Tire

Premium

Seal


1

TirePremium

Seal, .

TirePremiumSeal.

.

TirePremium

Seal .

.

.


,

,

.


.

.

1.1 Repair sets

• /Tire

Premium

Seal

2

TirePremium

Seal

bg

TirePremiumSeal

.

.

80 km / h,

TirePremiumSeal

.

, 10 mm.

.

.

- 1,000 km. 14th

.

-40 ° C.

3


.


.

– .


.


.

– ,

.

.

– .


,

. ,

.

– ,

( ).

7


G

8

Tire

Premium

Seal


.

2 .

– .

WABCO

IVTM:

,

.

.

:

TirePremiumSeal

.

.

,

.

9

.

4

4.1

.

/:

1

2

3

– ,

.


.


,

.

– ,

.

,

.

!

,

.


.


.

.


.

– (

) .


,

.

(. 9 bar).

Super singles

.

.

.

.

.


.


.


.

– .


.

.


.

– .


4.2

.

.

– .

– .

– ,

.


, .

.

: ,

.

– !

,

.


.


.

.

– (

)

.


.


,

. .


.


.

– .


.


.

– .

Tire

Premium

Seal

5

bg

-

-

,

,

.

Tire

PremiumSeal

.


". 80 km / h",

.

- IVTM

.

- Repair set.

– .

3

(80 km / h),

.


(

IVTM

IVTM).

.


,

.

.


- 1,000 km. 14th


.

.


(

).

9


G

10

Tire

Premium

Seal

8 .

,

.

.

6

10 mm.


(, ,

; 5 t)

.


(SuperSingles)

.


,

.


.


.

9 bar

8 -

: 3.5 kg

: -40 ° C +80 ° C

TirePremiumSeal:

. 80 km / h / 50 mph

TirePremiumSeal

.

/

.

899 900 001 0

899 900 101 0

899 900 101 2

TirePremiumSeal for Commercial

Vehicles

Refill Kit & Valve Extractors

Refill / SuperSingle Upgrade


1 Dležitá upozornní a

bezpenostní pokyny

Pette si peliv upozornní a bezpenostní

pokyny, uvedené v tomto návodu a na láhvi Tire

PremiumSeal, abyste zamezili poranní osob.

Jen pi dodržení tchto informací je možno zajistit

funkci a spolehlivost TirePremiumSeal (dále také

that door PremiumSeal).

Dodržujte bezpodmínen údaje a pokyny dané

výrobcem vozidla.

Výstraha Ohrožení zdraví

TirePremiumSeal uchovávejte mimo

dosah dtí.

V pípad citlivé pokožky nebo

náchylnosti k alergiím používejte pi

práci s prostedkem TirePremium

Seal vhodné ochranné rukavice.

Pi práci s prostedkem TirePremium

Seal doporuujeme nosit ochranné

brýle.

- Pi zasažení oí prostedkem Tire

PremiumSeal okamžit dkladn

vypláchnte vodou a v pípad

poteby vyhledejte lékaskou

pomoc.

- Pi požití prostedku TirePremium

Seal dened vypláchnte ústa a

vyhledejte lékaskou pomoc.

List s informacemi pro ošetujícího

lékae je souástí pílohy.

1.1 Souásti opravné sady

• Láhev s prostedkem TirePremiumSeal n / A

utsnní pneumatiky

• Držák k zavšení láhve na ráfek kola

• Hadice k naplnní pneumatiky s manometrem a

tlakovým valves

• Krátký kovový stáe vložky ventilu

• Dlouhý kovový / plastový stáe vložky ventilu

• Taška

• Návod k obsluze

Návod k obsluze

Tire

Premium

Seal

2 Použití a zpsob psobení

TirePremiumSeal

cs

Prostedek TirePremiumSeal je uren na utsnní

bezdušových pneumatik užitkových vozidel. Naplnní

pneumatiky prostedkem TirePremiumSeal se

provede pomocí tlakového vzduchu. Okamžitou

jízdou s max. rychlostí 80 km / h vznikne v pneumatice

teplo, díky kterému se TirePremiumSeal naváže na

pneumatiku a utsní poškozené místo.

Používejte prostedek na utsnní pneumatiky jen pi

poškození pneumatiky menším než 10 mm.

Poškození ráfku nebo boní strany pneumatiky felze

utsnit.

Prostedek TirePremiumSeal slouží jen jako pomoc

pi nehod a nleze jej považovat za konenou opravu

pneumatiky. Konená oprava se musí provést

nejpozdji po ujetí 1,000 km resp. do 14 dn v

specializovaném servisu.

Prostedek na utsnní pneumatiky je možno použít

až do teploty -40 ° C.

3 Píprava

Nebezpeí Nebezpeí nehody

- Odstavte vozidlo na bezpeném

damn.

- Zapnte varovné osvtlení.

- Vypnte zapalování.

- Pro vlastní bezpenost si

obléknte výstražnou vestu.

- Zajistte místo nehody podle

místních národních pedpis.

- Zajistte, aby nebyla netsnost mezi ráfkem a

pneumatikou. Pípadn mže pomoci nadzvednutí

nápravy.

- Prohlédnte poškozené místo v pneumatice.

- Když vniklé cizí tleso nevynívá a sedí velmi

pevn, mže zstat v pneumatice. Nevýhodou

ovšem je, že jízda s cizím tlesem znemožní

konenou opravu pneumatiky.

- Postavte vozidlo tak, aby poškozené místo bylo

dole (smrem k vozovce).

- Pomocí hadice k naplnní pneumatiky znte tlak

v pneumatice. Popípad snižte tlak na hodnotu,

která je o 2 bary nižší než provozní tlak.

- Protepejte láhev s prostedkem na utsnní

pneumatiky.

11


cs

12

Tire

Premium

Seal

Návod k obsluze

WABCO systém monitorování tlaku v

pneumatikách IVTM: Nikdy nenaplujte

pneumatiku prostedkem TirePremiumSeal pes

module kola, ale jen pímo pes valve pneumatiky.

Jinak se mže module kola zalepit a ztratit tak svou

funkci.

Systémy kontroly tlaku v pneumatikách od jiných

výrobc: Vyjasnte použití TirePremiumSeal s

dodavatelem system.

Pozici pípojky pro plnní pneumatik tlakovzdušné

soustavy na vašem vozidle najdete v píruce

vozidla. Není-li speciální pípojka per plnní

pneumatics na regulátoru tlaku k dispozici, lze

ve vtšin pípad použít zkušební pípojku

brzdové soustavy.

Maximáln pípustný tlak 9 bar v láhvi s

prostedkem TirePremiumSeal se nesmí

pekroit.

4 Oprava

4.1 Standardní náprava a vnitní

zdvojené kolo

Sedlo ventilu pneumatiky smuje ven z vozidla.

Použijte dlouhý stáe vložky ventilu z kovu / plastu:

1 Rýhované koleko

2 Tyka

3 Postranní pípojka

- Odstrate epiku ventilu, pi defektním vnitním

zdvojeném kolu odšroubujte prodloužení ventilu

ze sedla ventilu pneumatiky.

- Našroubujte stáe vložky ventilu na sedlo ventilu

pneumatiky.

- Otáejte tykou stáee vložky ventilu a souasn

tlate smrem dovnit až vložka ventilu zapadne

do upnutí tye.

- Otáejte tykou doleva než vyšroubujete vložku

ventilu ze sedla ventilu a tyku vytáhnte.

Nenacházi-li se vložka ventilu ve stáei (není-li

vidt), opakujte postup.

Pozor! Je-li ješt dostatený tlak v pneumatice,

uchází te vzduch z postranní pípojky.

- Pipojte hadici láhve na postranní pípojku stáee

vložky ventilu.

- Zavste láhev s tsnícím prostedkem svisle

pomocí piloženého držáku na ráfek kola. Modre

víko musí ukazovat smrem nahoru.

- Pipojte hadici k naplnní pneumatiky na pípojku

pro plnní pneumatics nacházející se na vozidle.

- Spojte druhou stranu hadice k naplnní

pneumatiky (rychlospojkou) s valves láhve.

- Stisknte tlakový valve na manometru hadice k

naplnní pneumatiky a vytvote v láhvi tlak, aby

veškerá kapalina natekla do pneumatiky.

Controlled manometr (max. Tlak 9 bar).

Pi oprav SuperSingles musíte k plnní použít

další láhev s prostedkem na utsnní.

V tomto pípad odstrate plnící hadici z první

láhve a našroubujte vložku ventilu tyí zpt na

sedlo ventilu.

Te vymte láhve.

Vyšroubujte zase vložku ventilu a groaned ho

zpt. Pokraujte s naplnním.

- Natlate vložku ventilu tykou zpt na sedlo

ventilu a pevn pišroubujte.

- Odstrate láhev a stáe vložky ventilu od sedla

ventilu.

- Pi defektním zdvojeném kole zase našroubujte

prodloužení ventilu na sedlo ventilu.

- Odmontujte hadici k naplnní pneumatiky

od láhve.

- Upevnte hadici k naplnní pneumatiky pímo na

ventilu pneumatiky resp. na prodlužovací hadici.

- Naplte pneumatiku na pedepsanou hodnotu

tlaku.

- Nasate epiku ventilu.

4.2 Vnjší zdvojené kolo

Valve pneumatiky smuje ke stedu vozidla a je

tžce pístupný. Použijte krátký stáe vložky ventilu

z kovu.

- Sundejte epiku ventilu.

- Nasate stáe vložky ventilu na valve

pneumatiky.

- Otáejte stáeem vložky ventilu a souasn

tlate na valve, až vložka ventilu zapadne do

drážky stáee.


- Vyšroubujte vložku ventilu a zachovejte v istém

stavu, protože se pozdji zase musí nasadit.

Neistota mže zpsobit netsnost.

Tip: Když ztratíte vložku ventilu, mžete po

naplnní pneumatiky použít vložku ventilu

z prázdné láhve tsnícího prostedku.

- Pozor! Je-li ješt dostatený tlak v pneumatice,

uchází te vzduch ze sedla ventilu pneumatiky.

- Pipojte láhev s tsnícím prostedkem na sedlo

ventilu pneumatiky.

- Zavste láhev s tsnícím prostedkem svisle

pomocí piloženého držáku na ráfek. Modré víko

musí ukazovat smrem nahoru.

- Napojte pípojku od hadice k naplnní pneumatiky

(závitový spoj) na pípojku pro plnní pneumatics

nacházející se na vozidle.

- Spojte druhou stranu hadice k naplnní

pneumatiky s valves láhve.

- Stisknte tlakový valve na hadici k naplnní

pneumatiky a vytvote v láhvi tlak, aby veškerá

kapalina natekla do pneumatiky. Zkontrolujte

manometr.

- Odstrate hadici k naplnní pneumatiky a láhev

od sedla ventilu.

- Našroubujte vložku ventilu zpt do sedla ventilu

pomocí stáee vložky ventilu.

- Odstrate hadici k naplnní pneumatiky od láhve.

- Upevnte hadici k naplnní pneumatiky pímo na

valve pneumatiky.

- Naplte pneumatiku na pedepsaný tlak.

- Nasate epiku ventilu.

Návod k obsluze

Tire

Premium

Seal

5 Dokonení práce a likvidace

odpadu

Varování Nebezpeí nehody

cs

Pokud vozidlo jelo již delší dobu

s píliš nízkém tlakem, je možné, že

kolo je poškozeno tak, že toto

poškození není viditelné, což rovnž

mže vést k prasknutí pneumatiky.

- Po použití TirePremiumSeal

jete dále zvláštn svdomit a

pimenou rychlostí.

- Odstrate nálepku z láhve TirePremiumSeal

"Max. 80 km / h “a nalepte ji do zorného pole idie.

- U vozidel se systémem IVTM pipojte nazpt

module kola na sedlo ventilu.

- Zabalte opravnou sadu.

- Jete bez prodlení dále. K nejlepšímu rozmístní

prostedku k utsnní pneumatiky jet

následující 3 minuty vysokou rychlostí (podle